شبکه های اجتماعی

09131000368    

جملات رایج زبان انگلیسی، در مورد عینک

جملات رایج زبان انگلیسی، در مورد عینک ها، چشم پزشکی، مشکلات چشمی و خرید عینک

 

1- چرا عینک می زنید؟

Why do you wear glasses?

2- معمولاً در خانه عینک نمی زنم.

I don’t usually have my glasses on at home.

3- بینایی ام ضعیف است . بینایی ام مشکل دارد.

I have poor eyesight. / I have a problem with my eyesight.

4- بینایی ام طی چند سال گذشته خیلی بدتر شده است.

My eyesight’s got a lot worse over the last few years.

5- به خاطر ضعیف بودن چشمهایم نمی توانم خوب مطالعه کنم.

I cannot study well because of my weak eyesight.

6- باید چشمهای تیزی داشته باشی. از اینجا من حتی نمی توانم آن را تشخیص دهم.

You must have good eyesight. I can’t even make it out from here.

7- چشم های تیز بینی دارید.

You have eagle eyes.

8- نزدیک بین هستید؟

Are you nearsighted /shortsighted?

9- نه دوربین هستم.

No, I am farsighted / longsighted.

10- من کور رنگی دارم.

I am colorblind.

11- چشم چپم خیلی/ کمی درد دارد.

 I have a sharp pain/ dull pain in my left eye.

12- امروز باید بروم عینک فروشی.

I have to go to the optician’s today.

13- معمولاً به کدام چشم پزشگ مراجعه می کنید؟

Which oculist/ ophthalmologist do you usually go to?

14- می خواهم عینک جدیدی بخرم.

I’d like to buy a new pair of glasses/spectacles/specs.

15- آیا این عینک به من می آید.

Do these glasses suit me?

16- این عینک به صورت های گرد می آید.

These glasses suit people with round faces.

17- عینک مطالعه ام کجاست؟

Where are my reading glasses?

18- از بالای عینک مطالعه اش با دقت نگاهی به من انداخت.

He peered up at me over the frame of his reading glasses.

19- قاب عینکم را می پسندی؟

How do you like my glasses frames?

20- پدرم بدون عینک هیچ چیز نمی بیند.

My father can’t see anything without his glasses/ specs.

21- هیچوقت عینک آفتابی می زنید؟

Do you ever wear sunglasses/ dark glasses?

22- عینک دودی از چشم هایمان در مقابل نور خورشید محافظت می کند.

Dark glasses screen our eyes from the sun.

23- عینک ایمنی چطور؟

How about goggles?

24- جعبه عینکم کجاست؟

Where is my glasses case?

25- عینک را بزن./ عینکت را بردار.

Put on your glasses. / Take off your glasses.

26- وقتی عینکم را بر می دارم همه چیز را تار می بیینم.

Everything is a blur when I take my glasses off.

27- عینکت کثیف است.

Your glasses are smeared/ dirty.

28- یک دستمال کاغذی/ دستمال به من بده عینکم را تمیز کنم.

Give me a tissue/handkerchief to polish/clean my glasses.

29- او معمولاً عینکش را بر می دارد و چشمایش را می مالد.

She usually removes her glasses and rubs her eyes.

30- این نزدیکی ها عینک سازی هست؟

Is there an optician’s nearby?

31- بله، یکی در خیابان رُز هست.

Yes, there is one on Rose Street.

 

32- عینکم را شکسته ام. مس توانید تعمیرش کنی؟

I have broken my glasses. Can you fix them?

33- دسته های عینکم شکسته است.

The arms of my glasses are broken.

34- قاب عینک شکسته است.

The frames are broken.

35- ممکنه لطفاً شیشه هایش را عوض کنید؟

Can you change the lenses, please?

36- شیشه های رنگی می خواهم.

I want tinted lenses.

37- با این شیشه ها چشمهایتان زرد کهربایی/ تیره/ قهوه ای روشن/ سبز/ آبی به نظر می رسد.

With these lenses you will have amber/dark/hazel/green/blue eyes.

38- می خواهم عینک آفتابی بخرم.

I would like to buy a pair of sunglasses.

39- یکی از لنزهایم را گم کرده ام.

I have lost one of my contact lenses.

40- کی آماده می شود؟

When will they be ready?

41- چقدر باید پرداخت کنم؟

How much should I pay?

42- باید پیش پرداخت بدهم؟

Should I pay anything in advance?

 

مرجع آموزش زبان ایرانیان